Με την υποστήριξη:

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2007

Κάτι περίεργο...

Μια έρευνα έδειξε ότι όταν διαβάζουμε , το μυαλό μας δεν επεξεργάζεται το κάθε γράμμα χωριστά, αλλά την λέξη ως ολότητα. Αρκεί το πρώτο και το τελευταίο γράμα κάθε λέξης να είναι σωστά, και ανεξαρτήτως της σειράς που είναι τα υπόλοιπα γράμματα μέσα στην λέξη, την καταλαβαίνουμε μια χαρά! Για του λόγου το αληθές, δείτε το παρακάτω κείμενο:

fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too. Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can.
i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be
in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! if you can raed tihs forwrad it.

Δεν υπάρχουν σχόλια: